Pátou etapou projektu Volejbalový život | 8 etap volejbalového vývoje je trénink soutěže pro chlapce ve věku 16 – 19 let a dívky 16 – 18 let. Cílem páté etapy je vyvinout specializaci hráčů ve volejbale a dovednosti pro určité herní pozice. Foto: CEV.eu

Hlavní činnosti v etapě Trénink soutěže
Volejbalový diagram
Fázování rozvoje dovedností

V této fázi se snažíme optimalizovat kondiční přípravu, dovednosti specifické pro volejbal a dovednosti specifické pro danou pozici. Optimalizovat regenerační programy, podpůrné tréninkové prostředky a rozvoj mentální kondice.

Individuální a specifický trénink dle pozic je poskytován hráčům, jejichž tréninkové objemy a intenzity se postupně zvyšují na vysokou úroveň. Volejbalové dovednosti se provádějí v různých soutěžních podmínkách a mladí volejbalisté jsou poprvé vystaveni také mezinárodní konkurenci.

U mnoha volejbalistů je to také doba, kdy dochází k největšímu nárůstu síly. V této fázi bychom proto měli také apelovat na rozvoj síly a aerobní síly, dvou atletických vlastností důležitých pro úspěch ve volejbalu.

Cíle etapy Trénink tréninku musí být naplněny před tím, než se začne s naplňováním cílů stupně Trénink soutěže.

Hlavní činnosti v etapě TRÉNINK SOUTĚŽE

 • Zvýšit intenzitu tréninku na optimální úroveň.
 • Hráči jsou seznámeni s variacemi volejbalových dovedností a pokročilou taktikou.
 • Naučit sportovce, kteří jsou nyní velmi zdatní a ovládají základní volejbalové dovednosti, aby tyto dovednosti uplatňovali v celé škále závodních podmínek v rámci tréninku.
 • Hráči se učí složitější týmové systémy.
 • Tréninková náplň by měla být rozdělena podle pozic.
 • Individuálně přizpůsobovat kondiční programy, regenerační programy, psychologickou přípravu a technický rozvoj.
 • Poskytovat ročně strukturovaný, intenzivní, individuální, na události a na specifickou pozici orientovaný trénink.
 • Zdůraznit individuální přípravu, která se soustředí na silné a slabé stránky každého hráče.
 • Vybrat jeden sport, nebo nanejvýš dva komplementární sporty, na něž se posléze specializovat.
 • Uplatnit poměr 60 procent tréninku vůči 40 procentům závodění
 • Doporučená roční aktivita (volejbal včetně ostatních sportů) 520 – 1150 hodin
 • Doporučená roční aktivita pro samotný volejbal 390 – 920 hodin

Volejbalový diagram

volejbalový diagram trénink soutěže

HRÁČ – SOUSTŘEDĚNÍ
Hráči mají schopnost soustředit se, a proto mohou svou výkonnost radikálně zvýšit se správnou pozorností. Větší sebeuvědomění a zodpovědnost jsou vlastnosti hráčů v této fázi. Pokud budou podporovány, vytvoří základy pro budoucí úspěch ve volejbale. Hráči jsou velice soutěživí a mají již větší povědomí o týmovém duchu a společných cílech a hodnotách týmu.

TRÉNER – VYZÝVÁ
Vzhledem k větším kapacitám hráčů je požadavkem trenéra jít nad rámec výuky a vyzývat hráče, aby byli výkonnější a dosáhli lepších volejbalových výkonu. Trenér získává vyšší úroveň výkonu prostřednictvím vhodných výzev a tlaku na hráče.

HRA – VÝKON
Hráči jsou nyní velice soutěživí, mohou hrát ligové a mezinárodní soutěže, přesto podstatou v této fázi je odvést precizní výkon jednotlivce a týmu ve snaze dosáhnout vytyčených cílů. Hra je jasně strukturovaná a soudržná, s větším důrazem na týmovou roli. Aby se však maximalizoval rozvoj hráče, je třeba se zaměřit na výkon hráče při dosahování požadovaných výsledků a výsledků.

Následující faktory hrají roli v mentálním, kognitivním a emočním vývoji jednotlivců na stupni Trénink soutěže:

Mentální a kognitivní
Obecně platí, že ve věku 16 let dosáhl mozek své plné velikosti, ale pokračuje ve svém neurologickém vývoji po několik následujících let. Kritické myšlení je během této fáze dobře vyvinuto. Sportovci dále rozvíjejí svoje logické myšlení a deduktivní uvažování.

Emocionální
Sportovci hledají stabilní a vyrovnanou představu o sobě samém, třebaže vliv vrstevníků je stále velmi silný. Je to také období, ve kterém se jedinci snaží „nalézt sebe sama“ prostřednictvím sportu, a měla by jim být dána možnost zkoumat a experimentovat v rámci svého sportu a aktivity. Aktivity a interakce s opačným pohlavím je v tomto věku také velmi důležité.

Fázování rozvoje dovedností

U každého volejbalisty dochází k rozvoji volejbalových dovednostní. Pro správné provedení dovednostní je důležité stanovit dovednostní cíle. Cíle týkající se porozumění podnětům (PP) a rozhodovacímu procesu (RP) v rámci provedení dovednostní. V jednotlivých etapách volejbalového vývoje hráče vám nabízíme fázování rozvoje dovednostní.

V předcházející etapě Trénink tréninku jsme se již nevěnovali rozvoji chytání a házení míče, u žádné činnosti jsme nepracovali s čtvrtou fází rozvoje dovedností – zdokonalování & variace.

Na jaké dovednostní cíle se v etapě Trénink soutěže soustředit?
1. Podání
a) PP (porozumění podnětům) + RP (rozhodovací proces), (formace, pozornost a schopnost přihrávačů)
b) Plachtící bez výskoku z místa
c) Plachtící s povyskočením
d) Plachtící s výskokem – s úkrokem
e) Smečované podání – silové
f) Smečované podání – umístěné

2. Přihrávka
Bagrem
a) PP (porozumění podnětům) + RP (rozhodovací proces), (pohyb hráče a práce s míčem při podání)
b) Přihrávka bagrem z plachtícího podání
c) Přihrávka bagrem z plachtícího podání s výskokem
d) Přihrávka bagrem ze smečovaného podání
e) Přihrávka prsty z plachtícího podání bez výskoku i s výskokem
Příjem podání
a) 5 hráčů postavení do formace písmena W
b) 4 hráči postaveni do formace tvarů půlkruhu
c) 3 hráči
d) 2 hráči

3. Nahrávání & Herní systémy
Nahrávka bez nahrávače
a) PP (porozumění podnětům) + RP (rozhodovací proces) (přijímající hráč nebo vychýlení míče z původního směru)
b) Přihrávka zadarmo – přihrávky na krátké i dlouhé vzdálenosti
c) Náhra z 2. míče (přední hráč jinému hráči přední řady)
d) Náhra z 2. míče (zadní hráč přednímu hráči)
e) Náhra z 2. míče (přední hráč zadnímu hráči)
Nahrávač
a) PP (porozumění podnětům) + RP (rozhodovací proces) (přihrávající hráč, spoluhráči & protihráči)
b) Práce nohama při nekontrolovaných míčích
c) Vysoká náhra
d) Náhra dozadu
e) Rychlá náhra
e) Základní náhra ze zadní pozice nahrávače
f) Alternativy rychlé nahrávky
g) Kombinace 3 hráčů
i) Rychleji odehraná náhra ze středu na kůl
j) Rychleji odehraná náhra dozadu
Útočná formace
a) Útok 6-0
b) Útok 4-2 nebo 6-3
c) Útok 6-2
d) Útok 5-1

4. Útočná hra
Základní
a) PP (porozumění podnětům) + RP (rozhodovací proces) (náhra, míč)
b) Náběh, úder & dopad
c) Jednotlivé výměny po útoku
Smečaři
a) PP (porozumění podnětům) + RP (rozhodovací proces) (náhra, míč, blokaři & obránci)
b) Směry vedení útoku (diagonála, ostrá diagonála, lajna)
c) Pomocné útoky (ulité míče)
d) Pomocné útoky (rolované míče)
e) Proměny útočného stylu
Blokaři
a) PP (porozumění podnětům) + RP (rozhodovací proces) (přihrávka, můj nahrávač, blok protihráče & obrana)
b) Rychlý útok
c) Alternativy rychlého útoku
d) Rychlý útok s úkrokem
Útok ze zadní pozice
a) PP (porozumění podnětům) + RP (rozhodovací proces) (přihrávka, můj nahrávač, blok protihráče & obrana)
b) B nebo doprostřed kurtu mezi B a C
c) C
d) A
Vykrývání
a) Vykrytí ve formaci 3-2
b) Vykrytí ve formaci 2-3

5. Blokování
Základní
a) PP (porozumění podnětům) + RP (rozhodovací proces) (míč, nahrávač, míč, smečař)
b) Pozice buď připraven, hýbej se & blokuj (1 hráč)
Rozšířené
a) Pozice buď připraven, hýbej se & blokuj (2 hráči)
b) Pozice buď připraven, hýbej se & blokuj (3 hráči)
Provedení
a) Jednoblok
b) Dvoublok
Trojbkok
a) Pozice buď připraven, hýbej se & blokuj (krajní hráči u sítě na kůlu)
b) Pozice buď připraven, hýbej se & blokuj (střední hráči)
c) Pozice buď připraven, hýbej se & blokuj (3 hráči)

6. Obrana
a) PP (porozumění podnětům) + RP (rozhodovací proces) (míč, nahrávač, míč, moji blokaři – využití periferního vidění, smečař)
b) Postoj, pozice buď připraven, hýbej se & vyber míč v pádu
c) Práce s míčem a jeho opětovné získání
d) Odehrání míče prsty
e) Odbití míče v pádu „rybičkou“ vpřed/pádem do strany & „rybičkou“ vpřed s nataženou paží (muži)
f) Odbití míče bagrem s parakotoulem přes rameno/pádem do strany & střemhlav vpřed tzv. „rybičkou“ (ženy)

7. Blokové/Obranné systémy
Základní
a) 3 hráči v postavení ve tvaru V
Rozšířená
a) Formace 6ti hráčů (prakticky možnost útočit v nejsilnější formaci)
b) Formace 6ti hráčů (1 hráč zadní řady vbíhá vpřed v roli nahrávače)
c) Volná hra bez náležité organizace míče
Trojblok
a) Alternativy pohybu/vykrývání v případě jednobloku
b) Alternativy pohybu/vykrývání v případě dvojbloku
c) Alternativy pohybu/vykrývání v případě trojbloku

U etapy Trénink soutěže dochází především k rozvoji volejbalových dovedností ve fázi fixování dovedností.

Počáteční a pokročilá fixace
Co by měl očekávat trenér? Hráč vykonává pohyby nebo příslušnou herní dovednost ve správné podobě. Řízení pohybů, synchronizace a rytmus jsou dobré, provádí-li je za snadných a stabilních podmínek. Herní dovednosti lze za těchto podmínek konzistentně opakovat. Některé prvky herních dovedností se musí procvičovat, dostane-li se hráč pod tlak jako např. změna podmínek, či nárůst požadavků, avšak výkon hráče zůstává nekonzistentní.
Hráč začíná rozvíjet svůj vlastní osobitý herní styl.

Hráči v této fázi potřebují být vystaveni spleti rozmanitých situací a provádět mnohočetná opakování v různých podmínkách. Mít jasně nastavený cíl jak pro vlastní podobu dovednosti (správné provedení), tak i pro výsledek jednotlivých herních akcí. Zažívat výzvy složitějších a náročnějších úkolů nebo podmínek a hledat vícero řešení metodou pokus-omyl na základě zmenšující se zpětné vazby trenéra. Procvičovat pohyby nebo dovednosti v podmínkách, v nichž převládá únava, nebo se násobí požadavky na soutěživost, a hráči se vypořádávají s následky chyb.

 

 

Foto: CEV