Čtvrtou etapou projektu Volejbalový život | 8 etap volejbalového vývoje je trénink tréninku pro chlapce ve věku 12 – 16 let a dívky 11 – 15 let. Cílem čtvrté etapy je podpořit rozvoj dovedností specifických pro volejbal v citlivém období zrychlené adaptace na rozvoj aerobního potenciálu, rychlosti a síly.

Hlavní činnosti v etapě Trénink tréninku
Volejbalový diagram
Fázování rozvoje dovedností

V tréninku se zaměříme na 3 kritické periody fyzického vývoje – aerobní kapacita (chlapci i dívky), rychlost (chlapci i dívky) a síla (pouze dívky). Mělo by dojít k vybudování solidního aerobního základu. Optimální aerobní trénovatelnost začíná ve chvíli, kdy sportovec dosáhne nejvyšší růstové rychlosti.

Hladiny zrání hrají v této fázi rozhodující roli v trénovatelnosti jak aerobní kapacity, tak síly. Většina dětí dosáhne během této etapy největší růstové rychlosti (PHV – Peak Height Velocity). Růstové rychlosti v průměru 10 cm za rok (7-12 cm), dosahuje současný průměrný evropský chlapec ve 14 letech. Nejvyšší růstová rychlost nastává u dívek nejčastěji ve 12 letech v průměru 9 cm (7-11 cm) za rok.

Soutěže hrají sportovci, aby vyhráli a dělali, co je v jejich silách. Ale hlavní důraz v tréninku je naučit se základním volejbalovým dovednostem a taktice. Tyto činnosti by poté měli hráči aplikovat na dovednosti a taktiku v konkurenčních situacích a hrách, na rozdíl od skutečného úspěchu v soutěži. K úspěšnému dosažení (ať volejbalového či fyzického vývoje) je nutné zvýšit časovou dotaci v tréninkovém plánu.

V této etapě by mělo docházet k rozvinutí dalších podpůrných tréninkových prostředků, zahrnující techniky podporující podávání vrcholového výkonu, což jsou základní vědomosti sportovce: o zahřátí, zklidnění, protahování, výživě, regeneraci, pitném režimu a mentální přípravě.

Hlavní činnosti v etapě TRÉNINK TRÉNINKU

 • V závislosti na nárocích kladených specifickým sportem učinit aerobní trénink prioritou poté, co se projeví nejvyšší růstová rychlost, při současném udržování nebo dalším rozvíjení úrovně dovedností, rychlosti, síly a flexibility.
 • Podpořit trénink flexibility vzhledem k tomu, že rychlý růst kostí během této fáze vede k tlaku na vazy, šlachy a svaly.
 • Vzít do úvahy senzitivní období zvýšené adaptace na silový tréninku žen: bezprostředně po nejvyšší růstové rychlosti nebo započetím menarche. U mužů senzitivní období pro rozvoj síly začíná mezi 12. a 18. lety po nejvyšší pohybové rychlosti.
 • Vzít na vědomí, že přizpůsobivost vůči aerobnímu tréninku a tréninku síly závisí na stupni zralosti sportovce. Z toho důvodu, období, během kterých je aerobní a silová trénovatelnost zdůrazňována, závisí na tom, zda sportovec dospívá brzy, průměrně či pozdě.
 • Naučit se správnému postoji vůči fyzickým a mentálním nárokům vznikajícím při soutěžích a rozvinout další mentální dovednosti.
 • Uplatnit poměr 70 procent tréninku vůči 30 procentům soutěžím (30 procent zahrnuje trénink zaměřený na zápasy a vlastní soutěže). Příliš mnoho soutěží a zápasů je plýtvání cenným tréninkovým časem a naopak jeho nedostatek brzdí praxi technicko/taktických a rozhodovacích dovedností, která se buduje při zápasech.
 • Povzbudit sportovce k tomu, aby se soustředili na dva sporty, pokud to odpovídá jejich touze se účastnit a jejich sportovně specifickému potenciálu.
 • Použít jednoduchou nebo dvojitou periodizaci, jako optimální přípravný systém.
 • Trénovat sportovce v běžných závodních situacích formou zápasů, soutěžních her a cvičení.
 • Doporučená roční aktivita (volejbal včetně ostatních sportů) 520 – 1050 hodin
 • Doporučená roční aktivita pro samotný volejbal 340 – 715 hodin

Volejbalový diagram

volejbalový život trénink tréninku diagram

HRÁČ – ZKOUMÁ
Kapacita hráčů v této etapě jim umožňuje učit se prostřednictvím zkoumání. Vyzkoušení si nových přístupů, hledání řešení a nových zkušeností v kontrolovaném prostředí usnadní vývoj hráče. Jednotlivci jsou schopni řešit problémy a měli by být povzbuzováni, aby vyjádřili své názory.

TRENÉR – UČÍ
Díky zrání jsou hráči nyní schopni delšího soustředění a udržení pozornosti; proto je pro urychlení jejich vývoje vhodnější forma učení než vedení. Trenér by měl působit v pozici učitele, jeho znalosti jsou zásadní pro porozumění hry u hráčů společně s rozvojem volejbalových dovedností.

HRA – STRUKTUROVANÁ
Díky schopnosti většího porozumění a technické způsobilosti se hra vyvíjí na strukturovanější a komplexnější formát. Hra je stále zábavná.

Následující faktory hrají roli v mentálním, kognitivním a emočním vývoji jednotlivců v etapě Trénink tréninku:

Mentální a kognitivní
Je upevněno abstraktní myšlení a mladí sportovci si osvojují novou formu egocentrického myšlení. Velký důraz je kladen na sebeurčení a sportovci chtějí zdokonalit svoje dovednosti. Je to také období, kdy se objevuje systematické plánování. Tento druh dlouhodobého plánování není možný bez deduktivního uvažování, které předpokládá schopnost dospět k určitým závěrům prostřednictvím obecných principů. S ohledem na sport je tento stupeň zásadní pro plné porozumění pravidlům sportu a důsledkům vlastního jednání.

Emocionální
Je důležité si uvědomit, že tělesná, mentální a emoční zralost se nutně nerozvíjí stejným tempem. Během této etapy se projevuje nesmírný vliv, jaký mají na chování jednotlivce jeho vrstevníci a vyskytují se obvykle tenze mezi dospělými a adolescenty. Děti vyžadují možnost prozkoumat svoje vlastní představy o sobě, a jak této představě odpovídají. Tlak ze strany trenérů a rodičů vzít na sebe určitou roli může v dítěti vyvolat zmatek. Sportovci jsou s to spolupracovat a přijímat určitou odpovědnost. Je rovněž důležité, aby byli schopni projevit citlivost, obdiv a úctu. V této době se rovněž projevuje touha mít přátele opačného pohlaví.

Fázování rozvoje dovedností

U každého volejbalisty dochází k rozvoji volejbalových dovednostní. Pro správné provedení dovednostní je důležité stanovit dovednostní cíle. Cíle týkající se porozumění podnětům (PP) a rozhodovacímu procesu (RP) v rámci provedení dovednostní. V jednotlivých etapách volejbalového vývoje hráče vám nabízíme fázování rozvoje dovednostní.

V předcházející etapě Škola trénování docházelo k rozvoji dovednostních cílů (odkaz) již ve všech čtyřech fázích rozvoje dovednostní, a to počáteční zájem, nábor, fixování dovedností a zdokonalování & variace. V etapě Trénink tréninku se již nevěnujeme rozvoji chytání a házení míče, proto zde u žádné činnosti nepracujeme s 4. fází rozvoje dovedností – zdokonalování & variace.

Na jaké dovednostní cíle se v etapě Trénink tréninku soustředit?
1. Podání
a) PP (porozumění podnětům) + RP (rozhodovací proces), (formace, pozornost a schopnost přihrávačů)
b) Plachtící bez výskoku z místa
c) Plachtící s povyskočením
d) Plachtící s výskokem – s úkrokem
e) Smečované podání – silové
f) Smečované podání – umístěné

2. Přihrávka
Bagrem
a) PP (porozumění podnětům) + RP (rozhodovací proces), (pohyb hráče a práce s míčem při podání)
b) Přihrávka bagrem z plachtícího podání
c) Přihrávka bagrem z plachtícího podání s výskokem
d) Přihrávka bagrem ze smečovaného podání
e) Přihrávka prsty z plachtícího podání bez výskoku i s výskokem
Příjem podání
a) 5 hráčů postavení do formace písmena W
b) 4 hráči postaveni do formace tvarů půlkruhu
c) 3 hráči
d) 2 hráči

3. Nahrávání & Herní systémy
Nahrávka bez nahrávače
a) PP (porozumění podnětům) + RP (rozhodovací proces) (přijímající hráč nebo vychýlení míče z původního směru)
b) Přihrávka zadarmo – přihrávky na krátké i dlouhé vzdálenosti
c) Náhra z 2. míče (přední hráč jinému hráči přední řady)
d) Náhra z 2. míče (zadní hráč přednímu hráči)
e) Náhra z 2. míče (přední hráč zadnímu hráči)
Nahrávač
a) PP (porozumění podnětům) + RP (rozhodovací proces) (přihrávající hráč, spoluhráči & protihráči)
b) Práce nohama při nekontrolovaných míčích
c) Vysoká náhra
d) Náhra dozadu
e) Rychlá náhra
e) Základní náhra ze zadní pozice nahrávače
f) Alternativy rychlé nahrávky
Útočná formace
a) Útok 6-0
b) Útok 4-2 nebo 6-3
c) Útok 6-2
d) Útok 5-1

4. Útočná hra
Základní
a) PP (porozumění podnětům) + RP (rozhodovací proces) (náhra, míč)
b) Náběh, úder & dopad
c) Jednotlivé výměny po útoku
Smečaři
a) PP (porozumění podnětům) + RP (rozhodovací proces) (náhra, míč, blokaři & obránci)
b) Směry vedení útoku (diagonála, ostrá diagonála, lajna)
c) Pomocné útoky (ulité míče)
d) Pomocné útoky (rolované míče)
e) Proměny útočného stylu
Blokaři
a) PP (porozumění podnětům) + RP (rozhodovací proces) (přihrávka, můj nahrávač, blok protihráče & obrana)
b) Rychlý útok
c) Alternativy rychlého útoku
d) Rychlý útok s úkrokem
Útok ze zadní pozice
a) PP (porozumění podnětům) + RP (rozhodovací proces) (přihrávka, můj nahrávač, blok protihráče & obrana)
b) B nebo doprostřed kurtu mezi B a C
c) C
d) A
Vykrývání
a) Vykrytí ve formaci 3-2
b) Vykrytí ve formaci 2-3

5. Blokování
Základní
a) PP (porozumění podnětům) + RP (rozhodovací proces) (míč, nahrávač, míč, smečař)
b) Pozice buď připraven, hýbej se & blokuj (1 hráč)
Rozšířené
a) Pozice buď připraven, hýbej se & blokuj (2 hráči)
b) Pozice buď připraven, hýbej se & blokuj (3 hráči)
Provedení
a) Jednoblok
b) Dvoublok
Trojbkok
a) Pozice buď připraven, hýbej se & blokuj (krajní hráči u sítě na kůlu)
b) Pozice buď připraven, hýbej se & blokuj (střední hráči)

6. Obrana
a) PP (porozumění podnětům) + RP (rozhodovací proces) (míč, nahrávač, míč, moji blokaři – využití periferního vidění, smečař)
b) Postoj, pozice buď připraven, hýbej se & vyber míč v pádu
c) Práce s míčem a jeho opětovné získání
d) Odehrání míče prsty
e) Odbití míče v pádu „rybičkou“ vpřed/pádem do strany & „rybičkou“ vpřed s nataženou paží (muži)
f) Odbití míče bagrem s parakotoulem přes rameno/pádem do strany & střemhlav vpřed tzv. „rybičkou“ (ženy)

7. Blokové/Obranné systémy
Základní
a) 3 hráči v postavení ve tvaru V
Rozšířená
a) Formace 6ti hráčů (prakticky možnost útočit v nejsilnější formaci)
b) Formace 6ti hráčů (1 hráč zadní řady vbíhá vpřed v roli nahrávače)
c) Volná hra bez náležité organizace míče
Trojblok
a) Alternativy pohybu/vykrývání v případě jednobloku
b) Alternativy pohybu/vykrývání v případě dvojbloku
c) Alternativy pohybu/vykrývání v případě trojbloku

V etapě Trénink tréninku dochází k rozvoji dovednostních cílů ve třech fázích rozvoje dovednostní, a to počáteční zájem, nábor a počáteční fixace.

Počáteční zájem
O co se jedná a co očekávat jako trenér? Jde o prvotní kontakt, který hráč s tak specifickou herní dovedností, vůbec získává. Možná ani netuší, jak se zachovat, aby danou dovednost provedl v praxi.

V této fázi hráči potřebují mít jasnou představu toho, jak vypadá správně provedená herní dovednost (dobré demonstrativní předvedení). Měli by porozumět základním herním pozicím, postojům a herním vzorům, zapojovaným do akce. Při realizaci dané dovednosti by se měli cítit jistě. Cílem je dosažení komfortní úrovně při některých herních činnostech nebo pocitech, s nimiž nejsou hráči seznámeni, a které jsou součástí dovednosti, kterou se mají naučit.

Nábor
Jde o rané stádium učení se, při níž je hráč schopen:
1. zkoordinovat klíčové pohybové prvky dané dovednosti a
2. provést je ve správném pořadí, avšak v jejich hrubé nezafixované podobě.
Pohyby nejsou dobře synchronizovány, příp. stále nejsou pod kontrolou, a postrádají rytmus a plynulost. Jejich provedení je nekonzistentní a postrádá preciznost. Hráč musí přemýšlet o tom, co on/ona dělá, zatímco tuto dovednost provádí. Jak vlastní podoba, tak i provedení takové dovednosti mají tendenci se rapidně zhoršovat, snaží-li se hráč provést pohyby příliš rychle nebo, když je pod tlakem, což může být právě v případě, jedná-li se o soutěžní herní situaci.

V této fázi hráči potřebují jasně porozumět tomu, co mají dělat, proč to zapadá do ‘herního plánu’, a tak si vytvořit dobrou představu o úkolu, který je třeba provést. Doporučujeme provádět mnohočetná opakování celé dovednosti vlastním tempem a v podmínkách, které jsou relativně stabilní, snadné a bezpečné. Je-li to vhodné, pak se doporučuje procvičovat na obou stranách hřiště. Učte děti rychle a cyklicky přesměrovat pozornost z míče na okolní prostředí. Hledejte řešení samostatně pomocí metody pokus-omyl na základě zpětné vazby od trenéra.

Počáteční fixace
Co by měl očekávat trenér? Hráč vykonává pohyby nebo příslušnou herní dovednost ve správné podobě. Řízení pohybů, synchronizace a rytmus jsou dobré, provádí-li je za snadných a stabilních podmínek. Herní dovednosti lze za těchto podmínek konzistentně opakovat. Některé prvky herních dovedností se musí procvičovat, dostane-li se hráč pod tlak jako např. změna podmínek, či nárůst požadavků, avšak výkon hráče zůstává nekonzistentní.
Hráč začíná rozvíjet svůj vlastní osobitý herní styl.

Hráči v této fázi potřebují být vystaveni spleti rozmanitých situací a provádět mnohočetná opakování v různých podmínkách. Mít jasně nastavený cíl jak pro vlastní podobu dovednosti (správné provedení), tak i pro výsledek jednotlivých herních akcí. Zažívat výzvy složitějších a náročnějších úkolů nebo podmínek a hledat vícero řešení metodou pokus-omyl na základě zmenšující se zpětné vazby trenéra. Procvičovat pohyby nebo dovednosti v podmínkách, v nichž převládá únava, nebo se násobí požadavky na soutěživost, a hráči se vypořádávají s následky chyb.